Καταστατικό

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-AΡΧΕΣ-ΣΚΟΠΟΙ

   Άρθρο  1ο

Ιδρύεται σύλλογος ανέργων και επισφαλώς εργαζομένων με έδρα την Άρτα και με επωνυμία “Σωματείο Βάσης Ανέργων και Επισφαλώς Εργαζομένων στο Νομό Άρτας”.

Άρθρο 2ο

Αρχές:

            Οργάνωση, στήριξη  και σύνθεση των ανέργων και των επισφαλώς        εργαζομένων.                       

Το παρόν Σωματείο ιδρύεται εν μέσω μιας γενικευμένης οικονομικής-πολιτικής και πολιτισμικής κρίσης. Η διάλυση συνολικά του εργατικού δικαίου, δημιουργεί ιστορικές συνθήκες εκμετάλλευσης και συνθήκες εν δυνάμει καθεστωτικού ολοκληρωτισμού. Οι αρχές και οι σκοποί αυτού του σωματείου εντοπίζονται στην κοινωνική αλληλεγγύη, στις κοινωνικές –ταξικές αντιστάσεις και στην υπεράσπιση ενός ανθρωποκεντρικού πολιτισμού. . Η ισότητα , η ισονομία, η αλληλεγγύη, η Άμεση Δημοκρατία   και η πίστη σε ανθρωπιστικές πολιτικές αρχές ξέχωρα από φυλές, έθνη και θρησκείες ,  είναι το ακριβές  περιεχόμενο του κοινωνικού προτάγματος που θα υποστηριχτεί και  από τα βασικά αίτια σύστασής του παρόντος σωματείου.. ..

Σκοποί του συλλόγου είναι:

1. Η συμβουλευτική δράση και η ενημέρωση των ανέργων, των ευέλικτα εργαζόμενων, των εργαζομένων χωρίς σταθερή εργασία ή κοινωνική ασφάλιση για τα νόμιμα δικαιώματα τους στην εργασία, στην ασφάλιση, κατά την απόλυση, στο επίδομα ανεργίας, και η διεκδίκηση των δικαιωμάτων μέσω της συλλογικής δράσης.

2. Η ενημέρωση των εργαζομένων σχετικά με τις συνδικαλιστικές ελευθερίες, η παρακίνηση και η εγγραφή των εργαζομένων στα σωματεία τους, και η συμβολή στη δημιουργία νέων σωματείων σε εργασιακούς χώρους όπου δεν υπάρχουν.

3. Η έρευνα και η προβολή των προβλημάτων των ανέργων για την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας.

4. Η οργάνωση των ανέργων, η ανάπτυξη της αλληλεγγύης ανάμεσα τους και η οργανωμένη διεκδίκηση αιτημάτων που έχουν σαν σκοπό την ανύψωση του βιοτικού τους επιπέδου.

5. Η άσκηση πίεσης σε κρατικούς και αυτοδιοικητικούς οργανισμούς, εργοδοτικούς και άλλους τοπικούς φορείς για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και την διεκδίκηση ειδικών ρυθμίσεων, απαλλαγών, δικαιωμάτων για τους ανέργους.

6. Η δημιουργία δομών κοινωνικής αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση των nπροβλημάτων επιβίωσης των άνεργων, των επισφαλώς εργαζόμενων και γενικότερα όσων πλήττονται από φαινόμενα φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.

7. Η καλλιέργεια σχέσεων και ο συντονισμός της δράσης του συλλόγου με άλλους κοινωνικούς φορείς, σωματεία, οργανώσεις, επιμελητήρια, επιστημονικούς και πνευματικούς οργανισμούς, Ν.Π.Δ.Δ. & Ν.Π.Ι.Δ.  και γενικά με κάθε φορέα που έχει ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς, σε Ελλάδα ή εξωτερικό.

8. Η ανάπτυξη ενός κοινωνικού ρεύματος ανέργων και επισφαλώς εργαζόμενων που θα αγωνίζεται για αξιοπρεπή εργασία και ζωή.Άρθρο 3ο

Μέσα επίτευξης των στόχων:

1. Η διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων, συσκέψεων, ανοιχτών συζητήσεων, κινητοποιήσεων, σεμιναρίων, διαλέξεων, προβολών και παρόμοιων εκδηλώσεων.

2. Η διοργάνωση κινητοποιήσεων, ή η συμμετοχή σε κινητοποιήσεις για θέματα σχετικά με τους σκοπούς του Σωματείου.

3. Διαβήματα και παραστάσεις σε κρατικές, αυτοδιοικητικές ή άλλες αρχές, τόσο αυτοτελώς, όσο  και σε συντονισμό με σωματεία και άλλους κοινωνικούς φορείς.

4. Παρεμβάσεις σε χώρους εργασίας για την ενημέρωση και την υποστήριξη των δικαιωμάτων των επισφαλώς εργαζόμενων και παρεμβάσεις σε υπηρεσίες όπου συναθροίζονται άνεργοι.

5. Δημοσίευση ανακοινώσεων και κυκλοφορία εντύπου για τα δικαιώματα των ανέργων και των επισφαλώς εργαζόμενων.

6. Αξιοποίηση του διαδικτύου και γενικά των νέων τεχνολογιών για τον πιο αποτελεσματικό συντονισμό και διάδοση των απόψεων του συλλόγου.

7. Η συνεργασία με κάθε συλλογικότητα και κίνηση πολιτών που τοποθετείται στο πλευρό των εργαζομένων και των ανέργων και ενάντια στην εκμετάλλευση, την καταπίεση, τη φτώχεια, την ανεργία.

8. Κάθε άλλη νόμιμη δραστηριότητα που δεν αντιτίθεται στα άρθρα αυτού του καταστατικού και που μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του Σωματείου.ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΆρθρο 4ο

Μέλη του συλλόγου μπορούν να είναι όλοι οι άνεργοι και οι εργαζόμενοι που το επιθυμούν και αποδέχονται τους σκοπούς του συλλόγου και κατοικούν στον Νομό της Άρτας, χωρίς καμία διάκριση φυλής, θρησκείας και εθνικότητας.Άρθρο 5ο

Για την εγγραφή μέλους απαιτείται καταβολή του εφάπαξ δικαιώματος εγγραφής που ορίζεται στο ένα (1) ευρώ και αίτηση από τον ενδιαφερόμενο προς το Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας & το τηλέφωνο, και ότι αποδέχεται το καταστατικό του συλλόγου. Το Διοικητικό Συμβούλιο φέρνει την αίτηση για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία και αποφασίζει τελεσίδικα για την έγκριση ή όχι της αίτησης. Τυχόν απόρριψη της αίτησης συνοδεύεται με έγγραφη αιτιολόγηση.Άρθρο 6ο

Τα μέλη του Σωματείου καταβάλλουν υποχρεωτικά στο ταμείο: (α) για δικαίωμα εγγραφής το ποσό του ενός (1) ευρώ, και (β) για την ετήσια συνδρομή το ποσό του ενός (1) ευρώ. Τα ανωτέρω ποσά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μέλος που θέλει να αποχωρήσει από το Σωματείο υποβάλλει αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την διαγραφή  του από το μητρώο Μελών, στην οποία αναφέρει τους λόγους για τους οποίους ζητά τη διαγραφή του.Άρθρο 7ο

Τα μέλη που συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, δικαιούνται να λαβαίνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, να ελέγχουν τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής και να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις για κάθε θέμα που έχει σχέση με τους σκοπούς του Σωματείου.

Άρθρο 8ο

Μέλος που αντιδρά ή παρεμβάλλει εμπόδια στην εφαρμογή των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και κάνει πράξεις αντίθετες με τους σκοπούς του Σωματείου διαγράφεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μετά από σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η απόφαση διαγραφής του μέλους παίρνεται με πλειοψηφία των 2/3 των ταμειακώς εντάξει μελών και κοινοποιείται γραπτώς στον ενδιαφερόμενο. Μέλος που διαγράφηκε μπορεί να επανεγγραφεί στο Σωματείο μετά από ένα χρόνο και εάν υποστηρίξουν το αίτημα του στη Γενική Συνέλευση τα 2/3 των ταμειακώς εντάξει μελών.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΆρθρο 9ο

Το Σωματείο διοικείται από πενταμελές (5) Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται κάθε ένα (1) έτος από την ετήσια Γενική Συνέλευση με καθολική μυστική ψηφοφορία, με το σύστημα της απλής αναλογικής.

Το Διοικητικό  Συμβούλιο που εκλέγεται συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος Συμβούλου, μέσα σε διάστημα επτά (7) ημερών από την εκλογή του, και εκλέγει μεταξύ των μελών του: Πρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και δύο (2) μέλη. Η θητεία του Γραμματέα και του Ταμία είναι για ένα (1) χρόνο, ενώ για τη θέση του Προέδρου εφαρμόζεται σύστημα εναλλαγής μεταξύ των τριών (3) άλλων μελών του Δ.Σ. ανά τετράμηνο.Άρθρο 10ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα, σε τακτή μέρα και ώρα, που αποφασίζεται κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του. Έκτακτη συνεδρίαση μπορεί να πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία του Προέδρου, ή αν το ζητήσουν με αίτησή τους τρία (3) μέλη του, αναφέροντας τους λόγους και τα θέματα ημερήσιας διάmταξης. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ., τακτικές και έκτακτες είναι ανοιχτές σε όλα τα μέλη του Συλλόγου, τα οποία και ειδοποιούνται για τη συνεδρίαση του Δ.Σ., με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και με την ίδια διαδικασία που ειδοποιούνται για τη σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης. Κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. που πληροί τους όρους που προβλέπονται για την επίτευξη απαρτίας στη Γενική Συνέλευση, ανακηρύσσεται σε Γενική Συνέλευση του Σωματείου, με όλες τις εξουσίες που προβλέπονται στο άρθρο 16 του παρόντος Καταστατικού.Άρθρο 11ο

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τη διοίκηση του Σωματείου σύμφωνα με τους Νόμους, το Καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, διαχειρίζεται την περιουσία του  Σωματείου, φέρει δε συλλογική ευθύνη. Καθορίζει την ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης και είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή των αποφάσεών της.Άρθρο 12ο

Μέλος   του  Διοικητικού  Συμβουλίου, το οποίο απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεδριάσεις, αντικαθίσταται με τον πρώτο επιλαχόντα σύμβουλο. Αυτή η αντικατάσταση μπορεί να γίνει για όλους τους συμβούλους. Η αντικατάσταση του Προέδρου γίνεται πάντα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που παραιτείται μέλος του  Διοικητικού Συμβουλίου καλείται να τον αντικαταστήσει ο πρώτος επιλαχόντας σύμβουλος, ενώ αν δεν υπάρχουν επιλαχόντες, συγκαλείται Γενική Συνέλευση στην οποία εκλέγεται ο αντικαταστάτης σύμβουλος.Άρθρο 13ο

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί σύμφωνα με το Νόμο το Σωματείο ενώπιον κάθε Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής, κάθε νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και κάθε φυσικού προσώπου. Εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού  Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, υπογράφει με τον Γραμματέα όλα τα έγγραφα και τα πρακτικά του  Διοικητικού  Συμβουλίου. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει, τον αναπληρώνει ο Γραμματέας. Όταν απουσιάζει και ο Γραμματέας, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ένας από τους άλλους συμβούλους.Άρθρο 14ο

Ο Γραμματέας διευθύνει το Γραφείο, φυλάσσει τα αρχεία και τη σφραγίδα του Σωματείου και τηρεί το μητρώο των μελών. Συντάσσει και υπογράφει με τον Πρόεδρο τα πρακτικά συνεδριάσεων του  Διοικητικού  Συμβουλίου. Συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα εντάλματα πληρωμών και τα διάφορα έγγραφα του Σωματείου, καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης. Όταν απουσιάζει, τον αναπληρώνει ένα μέλος του  Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο ορίζει ο Πρόεδρος.Άρθρο 15ο

Ο Ταμίας εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις που φέρουν τη σφραγίδα του Σωματείου και την υπογραφή του εισπράττοντος, τις ετήσιες εισφορές των μελών και όλα γενικά τα έσοδα του Σωματείου. Επίσης, τηρεί τα λογιστικά βιβλία της διαχείρισης. Ο Ταμίας διενεργεί κάθε πληρωμή με εντάλματα, τα οποία εκδίδονται μετά από έγκριση της σχετικής δαπάνης από το Διοικητικό Συμβούλιο, και είναι υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα κι έχουν τη σφραγίδα του Σωματείου. Σε κάθε ένταλμα πληρωμής πρέπει απαραίτητα  να υπάρχει απόσπασμα της σχετικής αποφάσεως του  Διοικητικού  Συμβουλίου για την έγκριση αποπληρωμής της δαπάνης ή εξοφλητική απόδειξη του δικαιούχου. Καταθέτει σε τραπεζικό λογαριασμό όλες τις εισπράξεις του Σωματείου, δικαιούται όμως να κρατεί στα χέρια του ποσό όχι μεγαλύτερο από εκατό ευρώ (100,00€) για τρέχουσες ανάγκες του Σωματείου.    

Ο Ταμίας είναι υπόλογος και υπέχει κάθε ποινική και αστική ευθύνη για τυχόν απώλειες χρημάτων ή πληρωμή χωρίς ένταλμα. Υποβάλλει κάθε μήνα απολογισμό της διαχείρισης της περιουσίας του Σωματίου στο Διοικητικό Συμβούλιο. Εάν ο Ταμίας δεν συμμορφώνεται με τα όσα γράφει αυτό το άρθρο κηρύσσεται έκπτωτος και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αντικαθιστάται μέσα σε οκτώ (8) ημέρες.ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΆρθρο 16ο

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου και απαρτίζεται από το σύνολο των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του Σωματείου. Συγκεκριμένα, η Γενική Συνέλευση

α) εγκρίνει ή καταψηφίζει τα πεπραγμένα της διοίκησης,

β) εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό του Σωματείου,

γ) αποφασίζει για την εγγραφή, διαγραφή και επανεγγραφή των μελών του Σωματείου,

δ) εκλέγει, για την καθορισμένη θητεία τους, σε χωριστές ψηφοδόχους τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και της εξελεγκτικής επιτροπής,

ε) αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αναφέρεται στους σκοπούς του σωματείου,

ς) αποφασίζει για τις σχέσεις του σωματείου με συνδικαλιστικές ή άλλες οργανώσεις,

ζ) αποφασίζει για την τιμωρία των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής

η) εκκαθαρίζει και ενημερώνει το μητρώο μελών του σωματείου μία φορά το χρόνο τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τις εκλογές και

ι) εγκρίνει και τροποποιεί το καταστατικό του σωματείου. Άρθρο 17ο

Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις πραγματοποιούνται κάθε μήνα, ενώ οι έκτακτες γίνονται όποτε τις ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσει το ένα δέκατο (1/10) των ταμειακώς εντάξει μελών, με έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα. Ο Πρόεδρος σ’ αυτήν την περίπτωση, είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει την έκτακτη αυτή Γενική Συνέλευση το πολύ μέσα σε επτά (7) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

Πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης εκλέγεται Πρόεδρος και Γραμματέας της Συνέλευσης. Αμέσως μετά διαπιστώνει ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αν υπάρχει απαρτία και σε καταφατική περίπτωση κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αφού προηγουμένως έχουν καταβληθεί όλες οι αναγκαίες προσπάθειες για επίτευξη ομοφωνίας. Για να έχει απαρτία η Γενική Συνέλευση χρειάζεται να είναι παρόντα το ένα τρίτο (1/3)  των ταμειακώς εντάξει μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας πραγματοποιείται νέα  Γενική Συνέλευση μέσα σε μία εβδομάδα με τα ίδια θέματα, η οποία για να έχει απαρτία απαιτεί την παρουσία του ενός τετάρτου (1/4) των ταμειακώς εντάξει μελών. Αν δεν επιτευχθεί ούτε και τότε απαρτία, η Γενική Συνέλευση κηρύσσεται άκαρπη και τα θέματα της ημερήσιας διάταξής της παραπέμπονται στην επόμενη Γενική Συνέλευση.Άρθρο 18οΜετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, είναι δυνατόν να συσταθούν θεματικές ομάδες δράσης (π.χ. συντακτική ομάδα εντύπου, ομάδα διοργάνωσης μαθημάτων, ομάδα λειτουργίας δομών αλληλεγγύης κλπ), ανάλογα με τις δεξιότητες, τα ενδιαφέροντα και τη διάθεση προσφοράς των μελών. Οι θεματικές ομάδες λειτουργούν πρωτοβουλιακά και ενημερώνουν τη Γενική Συνέλευση για το περιεχόμενο και την πορεία της δράσης τους.Άρθρο 19ο

Για να ληφθεί απόφαση που αφορά την τροποποίηση του Καταστατικού ή τη διάλυση του Σωματείου, απαιτείται η παρουσία του ενός δευτέρου (1/2) των ταμειακώς εντάξει μελών και με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) στη Γενική Συνέλευση. Οι ψηφοφορίες γίνονται με ανάταση του χεριού για όλα τα θέματα, εκτός από αυτά που αφορούν ζητήματα προσωπικά ή μομφής κατά του Διοικητικού  Συμβουλίου, οπότε απαιτείται μυστική ψηφοφορία.Άρθρο 20ο

Οι προσκλήσεις για τη Γενική Συνέλευση γίνονται από τον Γραμματέα και με ευθύνη δικιά του στέλνονται σε όλα τα μέλη του Σωματείου ταχυδρομικά ή δια χειρός ή ηλεκτρονικά, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ήμερα της Γενικής  Συνελεύσεως. Η πρόσκληση γράφει λεπτομερώς τα θέματα ημερησίας διάταξης, τον τόπο, την ημέρα και ώρα πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται στα γραφεία του Σωματείου ή δημοσιεύεται στον τοπικό τύπο ή το ραδιόφωνο.Άρθρο 21ο

Μία φορά το χρόνο η Γενική Συνέλευση έχει εκλογοαπολογιστικό χαρακτήρα. Το Διοικητικό Συμβούλιο λογοδοτεί δια του Πρόεδρου για τη δράση του Σωματείου κατά τον προηγούμενο χρόνο. Πραγματοποιείται ο οικονομικός απολογισμός, καθώς και  η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, μετά την ανάγνωση της οποίας η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την έγκριση της ή όχι. Κατά την εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση εγκρίνεται και ο προϋπολογισμός εσόδων-εξόδων και το πρόγραμμα δράσης του Σωματείου για τη νέα χρονική περίοδο, ο οποίος καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣΆρθρο 22ο

Κατά την εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση διενεργούνται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη: α) πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου και β) τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής. Η θητεία των πιο πάνω οργάνων ορίζεται σε ένα (1) έτος. Δικαίωμα να εκλέγονται έχουν μόνο τα ταμειακώς εντάξει μέλη. Εξόφληση συνδρομών – εισφορών γίνεται μέχρι την ημέρα έναρξης της Γενικής Συνέλευσης αλλά και πριν από την ψηφοφορία. Οι υποψήφιοι για τα δύο όργανα, υποβάλλουν αιτήσεις στην Εφορευτική Επιτροπή, που εκλέγεται στη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία και αποτελείται από τρία (3) μέλη. Η Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει τους συνδυασμούς ή τα ονόματα και καταρτίζει ψηφοδέλτια μέχρι την έναρξη της ψηφοφορίας. Υποψήφιος για το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να είναι και υποψήφιος και για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν αιτήσεις υποψηφίων, διενεργούνται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου κατά τις οποίες κάθε εκλογέας ψηφίζει εκείνους, οι οποίοι κατά την κρίση του είναι κατάλληλα πρόσωπα για τα αξιώματα του Διοικητικού  Συμβουλίου.

Ακολουθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Μέλη που εκλέχτηκαν για το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχουν το δικαίωμα να εκλεγούν και για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Επιτυχόντες θεωρούνται εκείνοι οι οποίοι θα λάβουν τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή. Οι εκλογές γίνονται με το σύστημα της απλής αναλογικής εάν υπάρχουν διαφορετικά ψηφοδέλτια, ενώ σε περίπτωση μόνο ενός ενιαίου ψηφοδελτίου εκλέγονται οι πέντε (5) πρώτοι για το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρείς (3) πρώτοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Όλοι οι άλλοι θεωρούνται επιλαχόντες. Στο τέλος της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό το οποίο καταχωρείται στα πρακτικά της  Γενικής Συνέλευσης.ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΆρθρο 23ο

Η Εξελεγκτική Επιτροπή, που εκλέγεται από τη μυστική ψηφοφορία της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ελέγχει και εποπτεύει το Διοικητικό Συμβούλιο, όσον αφορά τα θέματα της οικονομικής διαχείρισης. Περισσότερο επιβλέπει εάν η διαχείριση συμφωνεί με τις διατάξεις του Νόμου, του Καταστατικού και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων. Έχει το δικαίωμα να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία του Σωματείου και ζητά οποτεδήποτε την επίδειξη του περιεχομένου του Ταμείου. Συντάσσει έκθεση για τη διαχείριση των οικονομικών την οποία υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση και ζητά την έγκριση ή την απόρριψη της. Στην πρώτη συνεδρίαση της η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγει τον Πρόεδρο της που φέρει την ευθύνη για τη λειτουργία της.

ΠΟΡΟΙ  ΤΟΥ  ΣΩΜΑΤEΙΟΥΆρθρο 24ο

Τακτικοί πόροι  του Σωματείου είναι το δικαίωμα εγγραφής και οι ετήσιες εισφορές. Οι τακτικοί πόροι αναπροσαρμόζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Έκτακτοι πόροι είναι οι τυχόν δωρεές μελών του Σωματείου ή τρίτων προσώπων, οι επιχορηγήσεις δημοσίων φορέων, κληροδοτήματα και κληροδοσίες, οι τόκοι του κεφαλαίου,  και κάθε άλλο νόμιμο έσοδο. Το σωματείο δέχεται δωρεές, επιχορηγήσεις κλπ από πηγές που συνάδουν με  την ηθική και πολιτική αξία και με τον πολιτικό-κοινωνικό προσανατολισμό , των μελών και των σκοπών του Σωματείου. Όλες οι δωρεές, επιχορηγήσεις κλπ, για να γίνουν δεκτές, τίθενται στην κρίση της Γενικής Συνέλευσης.ΔΙΑΛΥΣΗ  ΣΩΜΑΤΕΙΟΥΆρθρο 25ο

Το Σωματείο δεν διαλύεται παρά μόνο εάν μείνουν λιγότερα από είκοσι (20) ταμειακώς εντάξει μέλη. Για τη διάλυση του Σωματείου χρειάζεται η παρουσία στη Γενική Συνέλευση του ενός δευτέρου (1/2) των ταμειακώς εντάξει μελών, η δε απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών. Μετά τη διάλυση του Σωματείου  η περιουσία του σε χρήματα, χρεόγραφα, κινητά και ακίνητα  περιέχεται όπου αποφασίσει η τελευταία Γενική Συνέλευση.ΤΕΛΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΆρθρο 26ο

Το Σωματείο έχει σφραγίδα κυκλική περιμετρικά αναφέρει την επωνυμία και στο κέντρο της σχηματίζεται μία γροθιά.Άρθρο 27ο

Τροποποίηση ή συμπλήρωση του παρόντος καταστατικού επιτρέπεται μετά από ένα έτος από την ίδρυση του και σύμφωνα με όσα ορίζει ο Νόμος.Άρθρο 28ο

Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από (28) άρθρα, ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολο του από τα υπογράφοντα αυτό ιδρυτικά μέλη του Σωματείου και τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά την κατά Νόμο δημοσίευση του από το Πρωτοδικείο της Άρτας.